Välkommen till KRUT- en verksamhet som ger mer!

Är du intresserad av att ta emot barn och ungdomar i ditt hem?

Vi samarbetar med alla typer av familjekonstellationer, ensamstående med eller utan barn, kärnfamiljer, styvfamiljer, homo- och heterosexuella par med eller utan egna barn – vi ser ingen anledning att göra någon annan bedömning än vad som gäller för samhället i stort.

Barn kan födas i och leva med alla typer av familjer – om de får det de behöver.

Varför ska ni välja oss?

Familjehemmen KRUT är ett alternativ med kvalitet och personlig service- såväl gentemot våra uppdragsgivare som våra familjehem. Vi samarbetar med ett mindre antal familjer kring ett mindre antal uppdrag- och så vill vi ha det!
  En viktig grundtanke i vår verksamhet är att växa långsamt och efter en strukturerad plan där vi har ett tak för omfattningen.

Våra familjehem utgörs till största delen av erfarna familjer där en vuxen finns hemma på heltid och där man har beredskap och förutsättningar att ta emot lite svårare uppdrag där barnen har behov av särskilt stöd och hög kompetens.

I organisationen finns bred erfarenhet och god utbildningsnivå vad gäller barn och ungdomar med omfattande problematik och stora behov.

Våra konsulenter ansvarar för rekrytering, utredning och uppföljning gentemot ett begränsat antal familjehem och håller tät kontakt genom besök och telefon.

Vi har en telefonjour som gör att du kan nå någon av oss dygnet runt.

Om utredningsförfarandet

När du/ni vill bli familjehem för KRUT går det till så här:

Vi skickar en intresseanmälan samt Socialstyrelsens bedömningsformulär Brafam som vi vill att du/ni fyller i – därefter gör vi en första bedömning.

I samband med intresseanmälan vill vi gärna ha referenser från ev tidigare uppdrag samt utdrag ur offentliga register, belastningsregister, socialregister, Kronofogden, Försäkringskassan samt Transportstyrelsen. Du kan själv beställa utdrag.

Därefter kommer vi att vilja komma på besök i ert hem för att göra en fördjupad bedömning genom intervjuer och diskussioner kring våra och era förväntningar och önskemål. Om ni är två föräldrar i hemmet är det viktigt att båda är närvarande under hela besöket. Tänk på att det ofta är en gemensam bedömning i olika frågor kring ett ev placerat barn. Hur många barn som kan tas emot samtidigt, om syskon kan/bör dela rum eller vilken typ av uppdrag som passar i familjen.

Om du/ni har tidigare erfarenheter av att vara familjehem är det viktigt för oss att få en sammanställning över era tidigare uppdrag (de senaste 3 åren) där det framgår vem som var uppdragsgivare, hur länge placeringen varade (inte kortare än 2 månader) vilken typ av problematik barnet/ungdomen/familjen hade samt kontaktuppgifter till ansvarig handläggare eller organisation.

Efter besöket sammanställer vi en utredning och en lämplighetsbedömning görs. Ni får givetvis ta del av materialet och komma med synpunkter/faktakorrigeringar.

Ibland kan det vara så att vi finner att ni är lämpliga men att vi tror att det blir svårt att hitta en uppdragsgivare som delar vår bedömning. Så kan det tex vara om man av någon anledning har haft en intressekonflikt kring ett tidigare placerat barn. Dvs, om ni får en referent som lämnar negativa omdömen kan det bli svårt att få nya uppdrag, även om det är en begriplig konflikt! 
Många kommuner kontrollerar själva referenser även om vi som organisation redan gjort det.

Grundkrav för våra familjehem

Vi samarbetar med alla typer av familjekonstellationer, ensamstående med eller utan barn, kärnfamiljer, styvfamiljer, homo- och heterosexuella par med eller utan egna barn- vi ser ingen anledning att göra någon annan bedömning än vad som gäller för samhället i stort. Barn kan födas i och leva med alla typer av familjer- om de får det de behöver!
Utifrån samhällets krav och våra egna värderingar har vi formulerat några grundkrav på våra familjer som vi vill att du/ni kan dela/uppfylla:

VÄRDEGRUND
Det finns etiska riktlinjer för hela verksamheten samt för familjehemmen. Det är inte meningen att vi ska styra över er vardag och familjeliv – riktlinjerna handlar om bemötande och humanistiska värderingar. För oss är det viktigt att vara tydliga med vår värdegrund och samverka med familjer som delar den.
Vi tycker det är viktigt och självklart att våra familjehem delar de grundläggande värderingar som kommer till uttryck i den lag som styr och möjliggör verksamheten, Socialtjänstlagen. Det innebär bla att insatserna som ges ska utgå från demokratiska och humanistiska värderingar. Därför är det inte acceptabelt att som familjehem utgå från värdegrunder som baseras på främlingsfientlighet, odemokratisk människosyn eller nedvärderande av människor med social problematik eller funktionsnedsättningar.

Andra viktiga bärande värden i socialtjänstlagen är självständighet och trygghet. Självständighet därför att vårt mål ska vara att främja människors förmåga att klara sig själva och trygghet därför att människor ska kunna lita på den hjälp som ges och de som ger hjälpen.
Som familjehem är ni på sätt och vis representanter för samhället i stort, det är ett förtroendeuppdrag!

För insatser som gäller barn är FN:s barnkonvention en viktig del i beslut, bemötande och syn på barn och deras rättigheter.

SAMARBETE
Då det ofta kan vara svåra uppdrag och komplicerade relationer kring ett placerat barn är det självklart viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan KRUTs personal och familjehemmen. Förtroende bygger ju många gånger på kommunikation och samspel. Vi försöker alltid leva upp till vår del av samarbetsavtalet med familjehemmen- det kan tex handla om att vara tillgängliga, att hålla uppgjorda överenskommelser, att kunna bistå med kompetenta råd, att bistå med handledning och utbildning eller att alltid lämna korrekt information i våra ärenden- vi mörkar aldrig!

I gengäld förväntar vi oss att också få korrekt information i utredningsprocessen, vi vill gärna veta vilka uppdrag ni ev haft tidigare, hur de fungerat – även det som ev har varit mindre lyckat. Vi vill också att våra familjer är tillgängliga för kontakt per telefon och e-post- med det menar vi att man ringer tillbaka, att man läser e-post och besvarar förfrågningar eller annat.

I grunden behöver vi känna ett förtroende i alla lägen- att vi kan lita på att våra familjer är seriösa och engagerade människor som vill väl- precis som vi!

Visst händer det att vi misslyckas ibland med att utforma eller leverera gott stöd och då är det även viktigt att ni som familjehem låter oss veta det innan missnöje sätter spår i samarbetet. Man kan alltid göra om och göra bättre!

Samarbetet under utredningsprocessen är en viktig del i att bygga förtroende och kommunikation.  Det händer att vi har synpunkter och reflektioner kring utredningsmaterialet och det viktigaste då är att vi kan ha en öppen dialog med er.

PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Ofta behöver ett placerat barn en förälder hemma på heltid, åtminstone första tiden. Vissa uppdrag behöver två vuxna hemma på heltid, det kan tex gälla barn med funktionsnedsättningar.  De flesta av våra familjehem har en vuxen hemma på heltid, vissa turas om. Det är viktigt att förstå att det är tidskrävande att vara familjehem, många möten ska genomföras, läkarbesök, umgänge med biologiska föräldrar, konsulentbesök, handledning etc.

Det brukar gå bra att kombinera familjehemsuppdraget med egen verksamhet i hemmet, djurhållning eller deltidsarbete.
Det är viktigt att du/ni har en bostad som är lämpad för den typ av uppdrag ni tänker er att ta emot. För barn ska miljön vara trygg, säker och hälsosam i övrigt. Det betyder att hemmet ska vara i normalgott skick, dvs städat och hygieniskt. Barn och ungdomar ska i de flesta fall ha tillgång till eget rum, ibland kan syskon dela rum. Rummet ska vara väl underhållet och utrustat med inventarier i normalgott skick. För vuxna och föräldrar med barn ska det ofta finnas möjlighet att laga egen mat, tvätta etc. Om du/ni har husdjur är det viktigt att hemmet ändå är rent och fritt från lukt eller andra olägenheter. För övrigt ska placerade ha tillgång till normal standard vilket idag inbegriper tillgång till tv, dator, internetuppkoppling. Det ska gå att ta sig till hemmet från närmaste tätort, om det inte finns allmänna kommunikationer måste det finnas möjlighet att få bilskjuts.  Om du/ni bor på landet måste minst en i familjen ha körkort och bil. För varje uppdrag kan det finnas särskilda praktiska förutsättningar som behöver uppfyllas.

Familjehemmets bakgrund

Givetvis har våra familjehem skiftande bakgrund, nationalitet, erfarenheter och levnadsvillkor.  Det finns några generella inslag som vi tycker att vi behöver diskutera närmare om det är aktuellt för din/er familj:

  • Erfarenhet av egen social problematik, tex missbruk
  • Allvarligare sjukdomstillstånd i familjen
  • Om familjen har en utpräglat religiös livsstil
  • Om någon i familjen är tidigare straffad
  • Om något barn i familjen har behov av särskilt stöd
Utbildning

Kontinuerligt kommer alla våra familjehem att få en grundläggande utbildning som baseras på Socialstyrelsens rekommenderade material ”Ett hem att växa i”
Du kan läsa mer på Socialstyrelsen.se – sök på familjehem så kommer det upp mycket intressant!

Våra konsulenter

Fn finns tre heltidsanställda konsulenter baserade på kontoret i Nyköping. Vi har en som arbetar med rekrytering av familjehem, samordna placeringar samt utreda och utbilda familjehem.

Konsulenterna har aldrig fler än 12 uppdrag, och de besöker dig enligt den plan som görs upp med kommunen – minst en gång i månaden och upp till två gånger i veckan. För att veta mer om våra konsulenter tycker vi att du snart ska spana in dem på vår hemsida och på Facebook.

Det finns alltid någon som svarar i telefonen. Oftast känner konsulenterna till varandras familjehem och det är lätt att få stöd av någon som vet vad den talar om!